મોદી સરકાર આવે ત્યારે પણ અત્યારે તો અદાણીને થઇ લ્હાણી

અદાણીના શેરમાં 114 થી 34 % સુધીની લાલચોળ તેજી, માર્કેટકેપ થઇ ગઇ લગભગ બમણીઅદાણીના શેરમાં 114 થી 34 % સુધીની લાલચોળ તેજી, માર્કેટકેપ થઇ ગઇ લગભગ બમણી

 
 
 
 

Ek Nazar

Advertisement

Gadgets