એક સમયે વેચતો દૂધ, આજે નિર્મલ છે 45,000 કરોડના ઘોટાળાનો આરોપી

કલેક્ટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કીમ્સને તાત્કાલિક બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો છેકલેક્ટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કીમ્સને તાત્કાલિક બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે

 
 
 
 
Advertisement

Gadgets