અમેરિકામાં વધી શકે છે વ્યાજ દરો, સોનાના ભાવ પર દબાણ

ગુરૂવારના રોજ અમેરિકામાં આવેલ ધારણા કરતાં સારા રોજગાર આંકડા બાદ સોનાના ભાવમાં સુસ્તીગુરૂવારના રોજ અમેરિકામાં આવેલ ધારણા કરતાં સારા રોજગાર આંકડા બાદ સોનાના ભાવમાં સુસ્તી

 
 
 
 

Ek Nazar

Advertisement

Gadgets